Mari Sebut

marsah2u.blogspot.com
Mempelajari serta mendalami Ulum al-Quran menyumbang faedah yang amat besar kepada setiap individu dan masyarakat antaranya:

1.     Dapat menguasai berbagai-bagai bidang ilmu pengetahuan yang terdapat dalam al-Quran.
2.     Dapat menambahkan keyakinan kepada pengkaji al-Quran bahawa ia merupakan sebuah kitab suci daripada Allah dan bukannya ciptaan manusia.
3.     Dapat mengetahui sejarah dan perkembangan al-Quran semenjak ia diturunkan sampai sekarang dimana jalan penyampainnya adalah secara mutawatir.
4.     Dapat membantu pengkaji untuk memahami kandungan al-Quran serta mengeluarkan hukum daripadanya.
5.     Dapat mempelajari ilmu serta ayat Nasikh dan Mansukh, Asbab al-Nuzul dan perkara yang berkaitan dengan al-Quran.
6.     Untuk memahami kalam Allah atau al-Quran sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah, para sahabat dan tabi’in.
7.     Untuk mengetahui metod ahli Tafsir mentafsir al-Quran.
8.     Mengetahui keistimewaan ahli Tafsir dalam mentafsir ayat-ayat al-Quran.
9.     Dapat mentafsir al-Quran dengan baik.
0 Responses

Post a Comment

Jom Sembang

Sila Isi ( Buku Tetamu)