Mari Sebut

marsah2u.blogspot.com
Pengertian Ulum Al-Quran dapat diberikan dengan dua keadaan:
1.Pengertian pada bahasa:
  •          Perkataan Ulum adalah dalam lafaz jamak daripada perkataan ‘ilm. Ia boleh ditakrifkan sebagai kefahaman muktamad yang menepati fakta sebenar. Sementara pengertian al-Quran pula ditakrifkan sebagai kalam Allah yang mu’jiz yang telah diturukan kepada nabi Muhammad, ditulis pada mashaf, yang disampaikan secara mutawatirdan membacanya suatu ibadat.
  •          Ulum Al-Quran ilmu segala ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran.
2.Pengertian pada Istilah:
  •   Ilmu yang membahaskan tentang Al-Quran, sama ada dari aspek penurunannya, bacaannya, sejarah pengumpulannya, penyusunannya, penulisan dan pentafsiran, I’jaz, nasikh mansukh,sebab-sebab turun ayat, I’rab serta gharib al-Quran.
  •   Zarqani:
Ilmu-ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran itu sendiri, sama ada dari segi penurunannya, pengumpulannya, pembukuannya, pembacaannya, pentafsirannya, I’jaznya, nasikh dan mansukhnya dan semua perkara yang berkaitan dengan Al-Quran.
  •   Imam al-Suyuti:
Suatu bidang dan ruang lingkup ilmu yang membicarakan tentang al-Quran dari segi penurunannya , sanadnya, adabnya, maknanya, lafaznya dan lain-lain yang berkaitan dengannya.
  •   Rumusannya:
Ungkapan Ulum Al-Quran membawa makna kefahaman sebenar berhubung dengan al-Quranyang meliputi Asbab al-Nuzul, Ayat Makki dan Madani, Al-Nasakh dan Al-Mansukh, cara bacaan, Pengumpulan, Penulisan dan berbagai aspek yang berkaitan dengan Al-Quran.
0 Responses

Post a Comment

Jom Sembang

Sila Isi ( Buku Tetamu)